TEKST

 

       XVII RAHVUSVAHELINE VILNIUSE MAALITRIENNAAL “(UN)DETERMINED”
       ( 8.12.2020-31.03.2021 )

       Kuraatorid: Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis
      Kaaskuraatorid: Tiiu Rebane (EE), Ilze Žeivate (LV), Krzysztof Stanislawski (POL)
     Eesti kunstnikud: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul

      _ _ _
       XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaal aktualiseerib vabaduse vajalikud tingimused, tehes seda ülemaailmse ebastabiilsuse 
kontekstis ja käsitledes neid kui igapäevaellu põimunud ootust ning lubadust tulevasest reaalsusest.

Me elame segastel aegadel. Kataklüsmid, infosõjad, pandeemiad, bioloogilised relvad, ökoloogilised katastroofid, pagulaskriisid,
anneksioonid ja muud ohud tungivad üleilmsesse julgeoleku illusiooni. Erinevad sotsiaalsed, kultuurilised, poliitilised, religioossed
ideoloogiad ja dogmad, mis panevad paika nn metanarratiivid, määratlevad üksikisiku autonoomia ja püüavad seda allutada
mugavalt kontrollitavatele võimuaparaatidele.

Tänapäeval on inimese loomulik vabadus pigem utoopiline püüdlus kui vaieldamatu ülesanne. Metanarratiivid kujundavad ja säilitavad
erinevaid kultuurilisi tähendusi, sotsiaalseid suhteid, määratlevad nende piirid ning "turvalised" ja "jälgivad" ühiskondlikud struktuurid,
samuti vastupanu ja vabanemine ilmnevad eraldatuse sümptomina. Michel Foucault sõnul on isolatsioon vajalik tingimus individualiseeri-
miseks. Tänaseks meid kõiki tabanud akuutne isolatsioon viib tulevikku silmas pidades vaatleja paratamatult ebakindluse, tundmatuse
ja ärevuse seisundisse.

Kunst sellises kindlaksmääratud, s.t tingimuslikus olekus toimib kui loov jõud, mis seab kahtluse alla nii kontrolli kui vaba tahte ning
mis taasavastatakse autonoomia ja mässu kaudu. Loomingut kutsub esile vastupanu, mis tuleneb mõnikord sisemisest antagonismist
ja mõnikord välistest pingeväljadest. Elame ajal, mis nõuab meilt pidevat erksust ja ärevust.

Muutes oma vorme, vastandudes kontrollile, ühendades individualiseerimise ja sotsiaalse tasandid, saab kaasaegsest maalikunstist
sotsiaalse diskursuse protseduuriline vorm või vähemalt võimalus selleks. Tänavune triennaal aktualiseerib vabaduseks vajalikke
tingimusi globaalse ebastabiilsuse kontekstis, käsitledes neid kui igapäevaelus põimunud ootust ja lubadus tulevasest reaalsusest.

XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaali sõnumit levitatakse Museum of Applied Arts and Design ja Smoke Factory saalides.
Vilniuse maalitriennaali korraldab Leedu Kunstnike Liit alates 1969. aastast. Selle traditsioonilise suurprojekti ülesanne on anda
esinduslikku ülevaadet kaasaegsest maalikunstist ning kajastada läbi kunsti aktuaalseid sotsiaalseid, kultuurilisi, ajaloolisi ja poliitilisi
teemasid.
Tänavune triennaal pühendatud organisatsiooni asutamise 85 aasta aastapäevale.
       _ _ _

 

       17th International Vilnius Painting Triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating
them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality.

We live in turbulent times. Cataclysms, information wars, pandemics, biological weapons, ecological disasters, refugee crises, annexations,
and other dangers encroach on the global illusion of security. The various social, cultural, political, religious ideologies and dogmas that
establish the so-called meta-narratives define the autonomy of the individual and seek to subordinate it to conveniently controlled
apparatuses of power. Today, natural human freedom is a utopian aspiration rather than an indisputable task.

Metanarratives shape and maintain different cultural meanings, social relationships, define their boundaries and "safe" and "supervising"
societal structures, and resistance and liberation occur as a symptom of isolation. According to M. Foucault, isolation is a condition for the
development of individualization. The acute isolation that has befallen us today, inevitably leads to a state of uncertainty, the unknown,
and anxiety about the future.

Art in such a determined, i.e. conditioned state acts as a creative power questioning control and free will, discovered through autonomy
and rebellion. Creation is sparked by resistance, which sometimes results from internal antagonism and sometimes from external fields
of tension. We live in a time that requires us to be constantly alert and anxious. By changing its forms, opposing control, combining
individualization and the social plane, contemporary painting becomes a procedural form of social discourse or at least an opportunity
for it. This year's triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation
intertwined in everyday life like a promise of a future reality.

In the context of this triennial, the metanarrative as a control mechanism and isolation as a condition of freedom will be contextually
disseminated in the premises of the Museum of Applied Arts (the Arsenal, i.e. the Arms Warehouse) adjacent to the former guardhouse
and cultural space “Dumu fabrikas”.

Vilnius Painting Triennial is organized by Lithuanian Artists' Association since 1969. This traditional project functions as a representative
review of contemporary painting as well as reflection of social, cultural, civic, historical, political issues through art. This year triennial is
dedicated to Anniversary of 85 years of establishment of organization.


Lithuanian Artists’ Association
       _ _ _ 

All artists:

[LT]: Gabrielė Aleksė, Kristina Ališauskaitė, Gytis Arošius, Romas Balinskas, Elena Balsiukaitė, Ričardas Bartkevičius, Raminta Blaževičiūtė,
Ina Budrytė, Ramūnas Čeponis, Kipras Černiauskas, Indrė Ercmonaitė, Pranas Griušys, Domas Ignatavičius, Adomas Jacovskis,
Gustas Jagminas, Gintaras Palemonas Janonis, Jūratė Jarulytė, Raimonda Jatkevičiūtė, Agnė Jonkutė, Vidmantas Jusionis,
Adelė Liepa Kaunaitė, Jolanta Kyzikaitė, Lukas Kolmogorcevas, Irma Leščinskaitė, Linas Liandzbergis, Kęstutis Lupeikis,
Andrius Makarevičius, Akvilė Malukienė, Vilmantas Marcinkevičius, Eimutis Markūnas, Liudas Matijošius, Donata Minderytė, Eglė Norkutė,
Monika Radžiūnaitė, Mindaugas Skudutis, Julija Stankevičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Vytautas Tomaševičius, Arūnė Tornau, Aira Urbonavičiūtė,
Marta Vosyliūtė.

[EE]: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul.
[LV]: Ieva Iltnere, Kristaps Zariņš, Mārīte Guščika, Klāvs Loris, Vineta Kaulača.
[PL]: The Krasnals, Katarzyna Tretyn-Zečević, Krzysztof Gliszczyński, Krzysztof Skarbek, Aleksandra Kalisz, Wojciech Sobczyński,
Sebastian Krzywak, Anna Halarewicz.


    Museum of Applied Arts and Design
     Smoke Factory

       _ _ _